Tyto informace nejsou určeny pro veřejnou nabídku (nejsou to návrhy na uzavření smlouvy). Uvádíme vzorové ceny přepravců, spolupracujících s Dispečinkem Taxi . Ceny jsou aktuální v době zveřejnění. V době, kdy se obrátíte na Dispečink Taxi mohou přepravci účtovat jiné sazby, než jsou zde uvedené. Operátor Vám vypočítá jízdné na základě sazeb přepravců platných v době podání objednávky a vystaví objednávku až poté, co bude výše jízdného Vámi schváleno. Před uskutečněním objednávky se seznamte s textem části Podmínky, Pravidla, Výhrady.

 

Výklad pojmů použitých v části Podmínky, Pravidla, Výhrady.


1) zavazadla - věci cestujícího, přepravované cestujícím v automobilu;
2) trasa - dráha vozidla mezi výchozím bodem a cílovým bodem;
3) cestující – fyzická osoba přepravovaná na základě smlouvy o osobní přepravě nebo na základě smlouvy o pronájmu;
4) přepravce - právnická osoba, podnikatel (OSVČ) , který převzal povinnost přepravy cestujícího a zavazadel na základě smlouvy;
5) nájemce - fyzická nebo právnická osoba, která se na základě smlouvy zavazuje uhradit náklady spojené s užíváním vozidla nebo části jeho přepravní kapacity, popřípadě více vozidel, poskytovaných pro jednu nebo více jízd s cestujícími, zavazadly, nákladem;
7) pronajímatel - právnická osoba, podnikatel (OSVČ), který na základě smlouvy převzal povinnost poskytnout nájemci vozidlo nebo část jeho přepravní kapacity, popřípadě více vozidel, poskytovaných pro jednu nebo více jízd s cestujícími, zavazadly, nákladem;
8) průběžná objednávka – objednávka vozidla, u které se předpokládá příjezd vozidla v co nejkratší možné době;
9) rezervace – objednávka vozidla, u které se předpokládá příjezd vozidla v době požadované (doporučené) zákazníkem;
10) zákazník - osoba, která se obrátila na objednávkovou službu Dispečinku Taxi

 

PODMÍNKY, PRAVIDLA, VÝHRADY

 

Při objednávání vozidla prostřednictvím Dispečinku Taxi, a to jakýmkoliv způsobem a s pomocí jakýchkoliv technických prostředků je zákazník obeznámen s následujícími podmínkami, pravidly a výhradami a přijímá tyto podmínky, pravidla a výhrady: Dispečink Taxi zdarma poskytuje zákazníkovi dispečerské služby, ale přitom sám není pronajímatelem, přepravcem, vývozcem ani jiným účastníkem právních vztahů, ale pouze dispečerem, který předává objednávku a sděluje doporučenou cenu služby, která je utvářena na základě tarifních sazeb stanovených přepravci (pronajímateli), poskytujícími dané služby.
1. Dispečink Taxi je dispečerská služba (objednávková služba), uskutečňující:
1.1 příjem, zpracování a předávání objednávek od fyzických a právnických osob přepravcům (pronajímatelům);
1.2 kalkulaci ceny jízdy (služby) uskutečňované vozidly přepravce (pronajímatele), na základě ceníku přepravců (pronajímatelů);
1.3 informování zákazníků o stavu objednávky, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, webových stránek.
2. Smlouva o přepravě (smlouva o pronájmu) je uzavírána v písemné formě přímo mezi zákazníkem a přepravcem (pronajímatelem) před nastoupením do vozidla a má oboustrannou platnost. Povinnost poskytnout Zákazníkovi (cestujícímu, nájemci) dopravní prostředek v náležité kvalitě, splňující všechny technické normy a předpisy a dodržet přistavení vozidla v přiměřené lhůtě, spočívá na přepravci (pronajímateli), nikoliv na objednávkové službě Dispečink Taxi.
Informace o příjezdu vozidla do místa přistavení, adresu, státní poznávací značku, značku vozu a jeho barvu sdělí Zákazníkovi přepravce (pronajímatel) prostřednictvím objednávkové služby Dispečink Taxi.
3. Pravidla přepravců (pronajímatelů), kterým služba Dispečink Taxi JeTAX předkládá objednávky.
3.1 Cena smlouvy, jejíž kalkulaci provedla služba Dispečink Taxi může být změněna přepravcem v případě zastávky na trase, prostoje nebo změny trasy požadované cestujícím, a to na základě ceníku přepravce:
* Po příjezdu vozidla přepravce, při okamžité objednávce, má zákazník k dispozici 10 "volných minut" od okamžiku, kdy Dispečink Taxi vydá pokyn k nastoupení.
* Při rezervaci zákazník sděluje požadovaný (doporučený) čas příjezdu vozidla přepravce (nejpozději 30 minut předem). Vozidlo může být přistaveno dříve, o příjezdu vozidla je zákazník informován objednávkovou službou Dispečink Taxi prostřednictvím SMS nebo telefonátu automatického informátora. Zákazník musí nastoupit do vozidla v čase, který on sám doporučil pro přistavení vozidla, jinak bude nucen zaplatit přepravci prostoj.
* Pokud vůz čeká na zákazníka při okamžité objednávce déle než 10 minut, nebo pokud v případě rezervace zákazník nastoupí do vozidla po uplynutí času, který doporučil pro přistavení vozidla, každá minuta prostoje bude uhrazena přepravci podle ceníku platného v den jízdy.
* Vozidlo dopraví klienta do místa určení po trase nejkratší nebo optimální podle názoru přepravce. Pokud si zákazník bude během jízdy přát změnit trasu cesty nebo udělat zastávku, služba Dispečink Taxi přepočítá jízdné na základě ceníku přepravce.
* Pokud se všechny předměty přepravované cestujícím vejdou do zavazadlového prostoru vozidla, přepravují se zdarma. V tomto případě mohou být po dohodě s přepravcem umístěny buď v zavazadlovém prostoru nebo v kabině vozidla.
* Pokud celkový objem předmětů přepravovaných cestujícím přesáhne objem zavazadlového prostoru, přepravují se tyto předměty za příplatek podle platného ceníku přepravce. V kabině mohou být přepravovány předměty, které volně procházejí dveřními otvory, neznečišťují a nepoškozují sedačky, nebrání řidiči při řízení a nezastiňují zpětná zrcátka.
3.2 V osobních automobilech je zakázáno přepravovat náklady, jejichž celková hmotnost převyšuje užitečnou hmotnost nákladu, stanovenou výrobcem vozidla.
3.3 V osobních automobilech je zakázáno převážet snadno zápalné a nebezpečné látky (snadno zápalné, výbušné, toxické, korozivní, apod.), chladné a střelné zbraně bez pouzder a obalů, předměty znečišťující vozidlo nebo oděv cestujících.
3.4 Je povoleno přepravovat ve vozidle psy s náhubkem, vodítkem a podložkou, drobná zvířata (do velikosti kočky) a ptáky v klecích (koších, krabicích, kontejnerech, atd.) s pevným dnem, pokud nebrání řidiči při řízení a nezastiňují zpětná zrcátka. Při přepravě psů je vybírán příplatek podle ceníku přepravce (s výjimkou trpasličích plemen psů, které drží cestující v náručí).
4. Objednávková služba Dispečink Taxi nemá vůči zákazníkovi materiální ani jinou odpovědnost za jednání či nečinnost třetích osob - přepravce (pronajímatele), pokud nebylo vozidlo přepravce přistaveno dle objednávky, bylo přistaveno po uplynutí času doporučeného zákazníkem nebo pokud byla přeprava zákazníka provázena okolnostmi, které způsobily nebo mohly způsobit zákazníkovi materiální nebo jiné škody.

 

PROGRAM SLEV, POJMY

 

* při objednávkách jízd po městě se poskytuje sleva 5 - 20 % 
* při telefonickém objednávání taxi, sdělte operátorovi číslo své karty, ihned se dozvíte cenu jízdy se slevou 
* platnost Vaší VIP karty je časově neomezená 
* kartu můžete získat také od přepravců spolupracujících s Dispečinkem Taxi